Ръководство за обучение на коня в конния спорт

20.00лв.

Ръководството е предназначено както за студенти от Национална спортна академия „В. Левски ”, а така също и за хора занимаващи се професионално с конен спорт, за любители и начинаещи ездачи, треньори, инструктори и всички които се интересуват от тази тематика.

Акцента е върху ездача и коня в конния спорт, като сложна, динамична и дитерминирана система. В тази система, ролята на коня е от решаващо значение за спортния резултат. От правилната методика в началното обучение на коня зависи неговото реализиране в някоя от различните дисциплини на конния спорт.

За поръчки: 0893 39 63 60
Категория:

Описание

Настоящото ръководство за обучение на коня в конния спорт е логическо продължение на „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“ и е правилно двете ръководства да се четат, изучават и прилагат на практика съвместно.
Материалът е съобразен с учебната програмата за обучение на студенти от специалност “ конен спорт “ – бакалавърска и магистърска образователно-квалификационната степен, в Национална спортна академия “Васил Левски“. За целта са използвани много съвременни литературни източници, публикувани във водещите страни на конния спорт, знанията и опита на изтъкнати наши и чужди специалисти, както и личният опит на автора. Ръководството отговаря на най-новите и актуални изисквания на теорията и практиката в конния спорт. В тематичен план основно са разработени въпросите за етапите в началната подготовка на коня, основните упражнения в ездата при обездката, прескачането на препятствия и ездата в полето, основни алюри на коня, проблеми при прескачането на препятствия в конния спорт, как да изберем идеалния кон за ендюрънс, причини за съпротиви при коня, основни принципи на тренинг на конете и др.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Начално обучение на коня
1.1. Качества и предпоставки на ездач
1.2. Развитие и поведение на коня
1.3. Понятиен апарат и въведение в тренировъчния процес
1.4. Основни алюри на коня
1.5. Привикване и заездване
1.5.1. Привикване с конюшнята
1.5.2. Кордиране
1.5.3. Възсядане и заездване
1.5.4. Свободно скачане – в коридор
1.6. Обучение по обездка (основно обучение)
1.6.1. Скала на обучение
1.6.2. Фаза на привикване
1.6.3. Развитие на тласкащата сила
1.6.4. Развитие на носещата (подемна) сила
1.7. Обучение в прескачане на препятствия
1.7.1. Периоди на обучението по прескачане на препятствия
1.7.2. Проблеми при прескачането на препятствия в конния спорт
1.8. Обучение в полето
1.9. Дисциплината ендюрънс (издръжливост)
1.9.1. Важни съвети
1.9.2. Как да изберем идеалния кон за ендюрънс
1.9.3. Правилното седло за ендюрънс
1.10. Обучение на коне с физически и темпераментни недостатъци
1.11. Причини за съпротиви при коня
1.12. Основни принципи на тренинг на конете

2. Тренировка на коня
2.1. Видове тренировки
2.2. Физиологична същност на тренировката
2.3. Периоди в трeнировката на коня
2.4. Годишен план, седмичен работен план и графици за тренировка на коня
3. Условия, които трябва да се спазват при тренировката на коня
3.1. Целенасочени движения
3.2. Грижи за коня

4. Ролята на треньора при обучението

5. Методика на обучението
5.1. Значение и цел на началното обучение в учебно-тренировъчния процес
5.2. Методи на обучение
5.2.1. Етапи на обучението
5.3. Дидактически принципи на обучението
5.4. Средства на обучението по конен спорт
5.5. Съдържание на урока при занятията
5.6. Примерни схеми на паркури за различните нива на подготовка на коня и ездача

6. Заключителни мисли

Литература

Допълнителна информация

Автор

Юри Вълев

Издателство

НСА ПРЕС

За поръчки

0893 39 63 60