Ретроспективен анализ на конния спорт

25.00лв.

Идеята да напишем тази монография се породи от факта, че за историята на конния спорт са написани немалко книги и статии, но те по-скоро отразяват спортните постижения на ездачите и конете, изброяват се спортните прояви през годините, а не се прави задълбочен анализ на случилите се събития, не се разглежда в дълбочина моделът, по който се е развивал конният спорт в различните обществено-икономически условия, и не са направени съответните изводи за подобряване на дейността.

Целта, която си поставяме, е чрез историческия преглед, който ще направим на периодите, през които е преминал конният спорт, да успеем да направим съответните задълбочени изводи и да изработим ясен план за бъдещата ни работа.

В сто и шест годишната история на конния спорт в България за него са работили стотици видни специалисти – треньори, инструктори, състезатели, преподаватели, съдии, ветеринарни лекари и деятели. По-голямата част от тях са ни известни, но има и немалка група от ентусиасти, останали анонимни, но допринесли за развитието и популяризирането на този велик спорт. В настоящата монография ще отбележим най-важните имена, тези, които са поставили жалоните в развитието на конния спорт у нас, а също ще анализираме системата, по която се е развивал конният спорт през различните периоди от историята ни. Нямаме претенцията за изчерпателност и всеобхватност, а по-скоро за синтезираност и аналитичност. Други автори в своите книги са разгледали някои от тези въпроси в по-големи подробности и детайли. Еднозначен отговор за началото на конния спорт у нас, пък и не само у нас, едва ли може да се даде с точност. Освен, разбира се, с „организираното“ практикуване – с учредяването на Жокей клуба. Не това е обаче основната задача на разработката, която предлагаме на почитателите на конния спорт.

С ретроспекцията от далечното минало до днес потърсихме онази неразривна връзка на българина с коня, от далечните ни предци, посели в народа ни тази изконна тръпка, наречена любов към коня, до съвременните продължители на тези традиции и донесли спортни успехи за нашия спорт.

Настоящата разработка е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите, свързани с конния спорт у нас – студенти в НСА „В. Левски“, треньори, инструктори, състезатели, любители и деятели на конния спорт.

За поръчки: 0893 39 63 60

Категория:

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ПЪРВА ЧАСТ – Произход и развитие на коня и конния спорт

Произход и развитие на коня

Произход и развитие на конния спорт

Видове дисциплини в съвременния конен спорт

ВТОРА ЧАСТ – Произход и развитие на конния спорт в България

Ездата през периода от установяването на българите на Балканския полуостров до падането под турско робство

Конният спорт през периода след освобождението от турско робство до края на Втората световна война

Конният спорт от края на Втората световна война до демократичните промени през 1989 г.

Конният спорт от началото на демократичните промени през 1989 г. до наши дни

Организация и структура на конния спорт в национален и международен мащаб

ТРЕТА ЧАСТ – Стратегия за развитие на конния спорт в България

Изводи

Литература